In an art world dominated by irony and appropriation, by visual oneliners, the works of Polish-born artist Zygmunt Stenwak come as something of a shock. Determinedly philosophical, they inhabit a very unpostmodern cultural space, untouched by those relentless “synergistic” market forces making art, fashion, and advertising ever more indistinguishable.

Stenwak is a mystic, albeit one with a rigorous analytic system. Using a technique of his own invention, he heavily layers pastels to produce luminous, charged atmospheres, alternately energetic and meditative. His pictures are animated by the tension between two levels of existence, two forces: the eternal order of the universe and the energy of the creative will. In his conception, all his pictures are bound by earth and sky, by heaven and horizon – representing harmony and peace – while between these horizontals, the drama of color or what he calls “condensations of energy” takes place on vertical levels, in sharp edges, geometric shapes, and flashes of mystical light. It is this drama which gives his mostly small pictures their striking impression of monumentality.

Despite this underlying philosophical purpose, Stenwak’s pictures are not programatic in any normal sense of the term. Stenwak is mainly interested in creating different moods, different fields of force, in exploring states of being. He uses color and shape to form individual symbolic representations of space and time, to create imaginary associations between objects, to blur the boundary between dream and reality. His titles, too, are suggestive without being specific: “The Unknown House “, “This World Is Not the Same Anymore “, “Mystery of Happiness “, “Dead Time”.

Stenwak’s poetic, spiritual side is strongly balanced by rigorous technique. His mastery of pastel is of the highest order, and in his restless pursuit of new effects of color and light he has expanded the vocabulary of contemporary art.

Together this technique and imagination have been combined to create what Stenwak calls an “optimistic” art. His spiritual pictures are intended at their deepest level to communicate the links between human creativity and the beauty and timeless order of the universe itself. In that sense, his works are mystical and humanistic at the same time, abstractions and joyful celebrations of sensuality and spirit.

Tony Coulter

ZYGMUNT STENWAK

PASTELE 1995-1999

W dzisiejszym świecie sztuki, zdominowanym przez ironię i zapożyczenia, przez wizualne hasła i cytaty, prace Zygmunta Stenwaka, malarza urodzonego w Polsce, budzą niekłamane zdumienie. Zdecydowanie filozofujące, oddychają zupełnie nie post-moderni­stycznym powietrzem. Ich estetyce obce są wszystkie tendencje rynkowe, których wpływ wymazuje powoli wszystkie różnice między sztuka, modą i reklamą.

Stenwak jest mistykiem, bez wątpienia, choć nie bez rygorystycznie analitycznego podejścia do zagadnień estetyki. Posługując się techniką własnego pomysłu, artysta nakłada jeden na drugi półprzeźroczyste warstwy kolorów, osiągając efekty niebywałej świetlistości. Świetlistość tę cechują na przemian nagi dynamizm i kontemplacyjne niuanse. Jego obrazy ożywia napięcie pomiędzy dwoma biegunami egzystencji: z jednej strony ponadczasowy i niewzruszony porządek kosmiczny, z drugiej energia twórczej wolności.

Jego malarstwo rozpięte pomiędzy niebem a ziemią, pomiędzy rajem i piekłem, tworzy arabeski harmonii i pokoju. Pomiędzy tymi dwoma poziomami artysta rozgrywa w pionach dramaty koloru – albo, jak je nazywa – „kondensacje energii”. Mocno zarysowana forma, geometryzujące kształty i błyski mistycznego światła, nadają tym niewielkim pracom wręcz monumentalny efekt.

Pomimo oczywistych podtekstów filozoficznych, obrazy Stenwaka dalekie są jednak od jakiegokolwiek programu czy ideologii. W jego podróżach w głąb egzystencji, Stenwak interesuje się przede wszystkim kreowaniem różnorodnych tonacji emocjonalnych, bogatych napięć energii wizualnej. Używa on koloru i formy, szukając symbolicznych odniesień do czasu i przestrzeni, pozwalając obiektom wchodzić nawzajem ze sobą w związki, gdzie różnica między realnością i snem staje się nieuchwytna.

Tytuły jego prac mają podobną naturę. Sugerują raczej niż nazywają. „Dom Nieznany”, „Ten Świat nie jest już taki sam „, „Tajemnica Szczęścia” albo „Umarły Czas”, to niemal poezja, ale poezja zrównoważona technicznym rygorem.

Mistrzostwo jego pasteli nie ma sobie równych, a dzięki jego nieustannym, bogatym poszuki­waniom, alfabet współczesnej estetyki poszerza się niepomiernie o nowe efekty i znaki. Wziąwszy razem, jego technika i wyobraźnia tworzą sztukę, którą sam artysta lubi nazywać „optymistyczną”. Jego uduchowione prace stawiają sobie za zadanie wręcz niemożliwy ideał. W ideale tym  łączą się w jedną całość trzy elementy: moc twórcza człowieka, piękno i porządek wszechrzeczy. W tym właśnie sensie jego prace są zarazem mistyczne i humanisty­czne, proponując koneserom sztuki radosną i intelektualną manifestację zmysłowości i ducha.

 

Tony Coulter

In einer Kunstwelt, die von visuellen Einzeilern, Ironie und Raffgeist beherrscht wird, verursacht die Arbeit des in Polen geborenen Kiinsticrs Zygmunt Stenwak cher Schock. Entschieden philosophisch, bewohncn seine Arbeiten einen sehr unpostrnodernen kulturellen Raum, unange­tastet von den erbarmungslosen „synergetischen” MarIctlaiften, die die Schaffung von Kunst, Mode und Werbung immer weniger voneinander unterscheidbar machen.

Stenwak ist ein Mystiker, wenngleich mit einem rigorosen analytischen System. Er wendet eine selbstentwickelte Technik an, in der er mit der Hilfe von =zaligen Lagen von Pastelltemen leuchtende, geladene Atmosphiiren schafft, gleichzeitig energievoll und meditativ. Seine Bilder sind belebt von der Spannung zwischen zwei Ebenen des Daseins, zwei Kriiften: die ewige Ordnung des Universums und die Energie des kreativen Willens. In seiner Vorstellung sind alle seine Bilder begrenzt von Himmel und Erde, von Firmament und Horizont – die Verkërperung von Harmonie und Frieden – und zwischen diesen Waagerechten findet das Drama der Farben oder, was er die „Kondensierung der Energie” nennt, auf den vertikalen Ebenen statt, in Fonn von schaden Kanten, geometrischen Formen und Strahlen von mystischem Licht. Genau dieses Drama gibt seinen meist kleinen Bildern ihren Eindruck von erstaun­licher Monumentalitit.

Trotz ihrer unterschwelligen philosophischen Absicht, sind Stenwaks Bilder in keinster Weisc pragmatisch im iiblichen Sinne des Wortes. Stenwak ist in erster Linie daran gelegen unterschiedliche Stimmungen, verschiedene Kraftfelder zu schaffen, und Daseinszusande zu untersuchen. Er benutzt Farben und Formen ftir die individuelle Wiedergabe von Raum und Zeit, fair die Schaffung von imaginiiren Verbindungen zwischen Objekten, um so die Grenzen zwischen Traum und Realitit zu verwischen. Seine Titel sind ebenso suggestiv wie unbestimmt: »Das unbekannte Haus”„,Die Welt ist nicht mehr die gleiche”„,Mysterium des Ghicics”„Tote Zeit”.

Stenwaks poetische spirituelle Seite wird ausbalanciert von einer strengen Technik. Er beherrscht die Welt der Pastellteme meisterhaft, und in seinem ununterbrochenen Streben nach neuen Effekten von Farbe und Licht hat er das Vokabular der Kunst der Gegenwart erweitert und bereichert.

Das Zusammenspiel dieser Technik und seiner Vorstellungskraft hat eine »optimistische Kunst” geschaffen, um mit Stenwaks eigenen Wonen zu sprechen. Auf ihrer trefsten Ebene, sollen seine Bilder die Verbindungen zwischen der menschlichen Kreativitit und der Schënheit und zeitlosen Ordnung des Universums selbst vermitteln. In diesem Sinne sind seine Werke gleichzeitig mystisch und humanistisch, Abstraktionen und freudige Feier der Sinnlichkeit und des Geistes.

Tony Coulter

tibersetzt von Barbara Ernzerhoff

Dans ce monde des arts oùl’ironie, l’appropriation, et les clins d’oeil sont de rigueur, la démarche de Zygmunt Stenwak, artiste d’origine polonaise, est radicalement singulière. Résolument philosophiques, ses travaux occupent un espace culturel totalement distinct du postmodernisme, loin de ces implacables lois synergiques du marché qui font qu’il est de plus en plus difficile de distinguer l’art de la mode et de la publicité.

Stenwak est un mystique, ce qui ne l’empêche pas d’avoir un système analytique rigoureux. Par le biais d’une technique de son invention, d’épaisses couches de pastel donnent naissance à de puissantes et lumineuses atmosphères, tour à tour énergiques ou méditatives. Ses tableaux sont animés d’une tension résultant de deux niveaux d’expression, de deux forces distinctes: l’ordre immuable de l’univers d’une part, et l’énergie de l’instinct créatif de l’autre. Selon ce concept, tous ses tableaux ont une relation terre-ciel-horizon représentant l’harmonie et la paix cependant que dans ces espaces horizontaux, le tumulte de la couleur, ou ce qu’il nomme des “condensations d’énergie”, se déploie sur le plan vertical en des formes géométriques, des bords tranchants et des éclats de lumière mystique. C’est de cette tension que ses tableaux, pour la plupart de petite taille, tirent cette forte impression de monumentalité.

Bien que cet aspect philosophique soit latent chez Stenwak, ses tableaux n’ont cependant rien de programmé, au sens propre du terme. Ce qui l’intéresse principalement, c’est de créer des champs de force différents et des atmosphères inédites, d’explorer des “essences”. Par la couleur et la forme, il crée des représentations symboliques et individuelles de l’espace-temps, des associations imaginaires entre objets, il estompe la frontière entre rêve et réalité. Ses titres, également, sont plus suggestifs que spécifiques: “La maison inconnue”, “Ce monde n ‘estplus le même”, “Mystere du bonheur”, “Temps mort”. La poésie et la spiritualité que l’on trouve chez Stenwak sont fortement contrebalancées par une technique rigoureuse. Sa maîtrise du pastel est de premier ordre,et par son incessante recherche de nouveaux effets de couleur et de lumière, il contribue à étendre le vocabulaire de l’art contemporain.

La technique et l’imagination créent en se combinant ce que Stenwak nomme un art “optimiste”. Ses images spirituelles visent au plus profond d’elles mêmes à révéler les liens entre la créativité de l’homme, la beauté, et l’ordre intemporel de l’univers. Dans ce sens, l’on peut dire que l’oeuvre de Zygmunt Stanwak est à la fois mystique et humaniste, faite d’abstractions et de célébrations jubilatoires de la sensualité et de l’esprit.

Tony Coulter

Translation: Paul Mahoux

 

En un mundo de arte dominado por la ironía y la apropriación por parte de propagandas visuales, los trabajos del artista Zygmunt Stenwak, nacido en Polonia, vienen casi como un choque. Decididamente filosóficos, las pinturas ocupan un espacio cultural muy poco post-moderno, no tocado por estas fuerzas “sinergisticas” del mercado que dejan la producción de arte, moda y publicidad menos distinguible cada día.

Stenwak es un místico, aunque con un riguroso sistema analítico. Usando su propia técnica, él echa manos y manos de pasteles una encima de la otra para producir atmósferas luminosasy cargadas, alternativamente energéticas y meditativas. Sus dibujos son animados por la tensión entre dos niveles de existencia, dos fuerzas: el orden eterno del universo y la energía de la voluntad creativa. En suconcepto, toda su pintura es determinado por la tierra y el cielo, por el firmamento y el horizonte – representantes de harmonía y paz – mientras entre estos horizontales, el drama del color o, lo que él Ilama”la condensación de energía”, ocurre en niveles verticales, en ángulos cortantes, formas geométricas, y rayos de luz mística. Es ese drama lo que les da su aire asombrante de monumentalidad a los dibujos de formato mayormente pequeño.

A pesar de este fin filosófico sutil, la pintura de Stenwak no es nada pragmática en el sentido corriente de la palabra. Stenwak quiere sobre todo crear diferentes atmósferas, diferentes cam¬pos de fuerza, y explorar estados de existencia. El aplica color y forma con el fin de formar rep¬resentaciones simbólicas individuales de espacio y tiempo, de crear asociaciones imaginárias entre objetos, de desenfocar las fronteras entre sueño y realidad. También sus titulos son suges¬tivos sin ser especificos: “La casa desconocida”, “El mundo ya no es igual”, “Misterio de felici¬dad”, “Tiempo muerto”.
La parte poética y espiritual de Stenwak está fuertemente equilibrada a través de una técnica rigurosa. Su dominio sobre los colores de pastel es absoluto, y en su contínua búsqueda para nuevos efectos de color y luz, él ha enriquecido el vocabulario del arte contemporáneo.

Su técnica y su imaginación se juntan para crear lo que Stenwak llama un arte “optimístico”. En su nivel más profundo, sus pinturas espirituales intentan de comunicar las connecc iones entre la creatividad humana y la belleza y el orden eterno del universo mismo. En ese sentido, sus trabajos son a al vez místicos y humanísticos, tanto abstracciones como alegres celebra¬ciones de sensualidad y del espíritu.

Tony Coulter
Traducido por Barbara Ernzerhoff

ジグムンド-ステンワツク(Zygmunt Stenwak)

PASTELS 1995-1999

風刺と盗用が幅をきかすアートの世界で、ポーランド生まれのアーティスト、シグムンド.ステン ワックの作品は、端的で辛口のビジュアル版警句ともいうべき内容により、幾分衝撃^に迎えられる。 あくまで哲学的なそれらの作品は、アートやファッションや広告をかってないほど区別がっかなくさ せている油断のならない「相乗効果」を持っ市場の影響力というものに毒されることなく、極めて非 ポストモダンな文化空間に存在している。

ステンワックは、神秘主義者でありながら、厳密な分析的システムも備えている。自ら考案した独 自の技法でパステルを幾重にも重ねて、エネルギッシュな状態と瞑想的な状態が交互に繰り返す明る く情熱的なムードを創出する。彼の絵は、宇宙の永遠の秩序と創造的意志のエネルギーという共存す る二っの力の緊張閨係によって生きている。彼の構想する絵はどれも陸と空、あるいは、天と地平線 を配し、ハーモニーとやすらぎを表す一方、これらの水平なものに挟まれながら、垂直レベルでは、 色のドラマや彼が呼ぶところの「エネルギーの凝縮」が、鋭い切れ味で、幾何学的形状で、あるいは 神秘的な閃光の中で、進行している。このドラマこそが、小さいサイズが殆どである彼の絵に意表を っく壮大な印象を与えているのである。

根底にこうした哲学的意図がこめられているにもかかわらず、ステンワックの絵は普通の意味での いわゆる標題音楽的ではない。物事の存在状態を探るにあたり、ステンワックが主に関心を寄せるの は異なるムードや異なる場の創設である。彼は色と形を駆使して、.空間や時間の個々の象徴的表現を 形成し、物と物との間に想像上の関係を創設し、あるいは、夢と現実の境界線をあいまいにさせる。 彼の場合、絵の標題の方も、具体的というより暗示的である。「無名の家」、「この世界はもう以前 と同じではない」、「幸福の不可思議さ」、「死んだ時間」等々,……。

ステンワックの詩的でスピリチュアルな面は、厳密な技法と強力に釣り合っている。彼のパステル の巧妙な使い方は最高水準の域にある。また、彼の色と光の新たな効果のあくなき追求は、現代アー 卜のボキャブラリーを拡大したと言えよう。

こうしたステンワックの技法と想像力が組み合わされて、彼が自ら称するところの「楽観的」アー 卜が創設されている。彼のスピリチュアルな絵は、その最も深いレベルで、人間の想像力と宇宙その ものの美や超時的な秩序との間のつながりについて語ることが意図されている。その意味において、 彼の作品は神秘的であると同時に人間的でもあり、抽象であり、また官能性と精神性の愉快な祭典で もある0